Mé-mé-diá

Všetko čo potrebujete na to, aby ste o nás písali.

Kontakt pre médiá

Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail na kontakt@jaspravim.sk a nechajte nám svoje telefónne číslo, my Vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi sa s Vami stretneme.

Tlačové správy

Stiahnite si tlačové správy:

Oficiálna tlačová správa k jaspravim.sk KLIKNITE SEM

Na stiahnutie

Oficiálne logo Jaspravim.sk

Články

 1. flexipraca.sk Práca s inou ako pevnou pracovnou dobou.Máte prázdnu peňaženku? Skúste mikroprácu .
 2. Kreativita.info DIY kreativita, návody, handmade, ekonávody, zaujímavosti, fotografie, umenie a dizajn TU .
 3. Superbrigady.sk Si študent a si šikovný? Nájdi si super prácičku na jaspravím.sk teraz už aj TU .
 4. STV - Senior magazín Mikroprácou si môžu privyrobiť aj dôchodcovia (22.December 2015)
 5. Masmedialne.info, Potrebujete grafika, fotografa, či programátora? Alebo chcete svoje služby naopak ponúknuť práve vy? Pomôže vám web – jaspravim.sk čítajte viac
 6. Hospodárske noviny HN, Sme horúci trend – potvrdili aj Hospodárske noviny čítajte viac
 7. Cas.sk, Privyrobte si k platu a neplatte dane čítajte viac
 8. Sme.sk, Trh práce sa mení. Nastupuje mikropráca Mikroprácou si môžu privyrobiť aj nezamestnaní, firmy môžu výrazne ušetriť. čítajte viac
 9. Profit, Zmysel života stojí euro dvadsať Chcete robiť to, čo vás baví a ešte na tom aj zarobiť? Ak odpoveď znie áno, osloví vás mikropráca. čítajte viac
 10. Profit, Zmysel života stojí euro dvadsať Chcete robiť to, čo vás baví a ešte na tom aj zarobiť? Ak odpoveď znie áno, osloví vás mikropráca. čítajte viac
 11. Profit, Tá najťažšia cesta je pochopiť, že jediný kto nám dá návod na život sme my sami. čítajte viac
 12. .týždeň, Ja spravím, ty spravíš. Mikropráca ponúkaná na portáloch ako je jaspravim.sk, môže byť riešením pre mnoho ľudí bez stáleho príjmu. čítajte viac
 13. Podnikam.sk, Čo ste ochotní urobiť za 100 EUR? Budete prekvapení, aký zaujímavý výsledok môže priniesť spojenie nezamestnanosti, nudy na internete a vašej kreativity. Podľa výskumov sú so svojou prácou najviac spokojní živnostníci. čítajte viac
 14. Pravda.sk, Na webe možno nájsť dobrého remeselníka, či si privyrobiť Na slovenskom internete sa v posledných mesiacoch objavilo niekoľko nových ambicióznych projektov, ktoré čerpajú inšpiráciu z úspešných zahraničných start-upov či z vlastnej originality.
  čítajte viac
 15. Nový čas pre ženy, Chcete si privyrobiť? Skúste mikroprácu. Ak ste momentálne bez práce, na dôchodku alebo materskej mikropráca je pre Vás. čítajte viac
 16. Báječná žena, Tip na tento týždeň. Prilepšite si mikroprácou. čítajte viac
 17. topky.sk, Že originálny darček pod stromček? Čo tak zabaliť mačku do papiera? Vianoce sa blížia a Vy sa začínate trápiť, čím tento rok obdaríte svojich blízkych? Peňazí nie je nazvyš a hľadáte niečo kreatívne, alternatívne – čím by ste mohli pobaviť, alebo šokovať zároveň? čítajte viac
 18. topky.sk, Chcete, aby Vás zavolali na pohovor? Dajte si vyretušovať fotku! Poznáte to. Posielate desiatky, niekedy stovky životopisov a stále sa Vám nikto neozve? čítajte viac
 19. topky.sk, Desivá pravda: Práce je málo a bude jej ešte menej! To, že „klasickej práce“ je málo počúvame z každej strany. Niektorí tvrdia, že kríza skončila, iní zase, že tá práva kríza ešte len príde. čítajte viac
 20. topky.sk, Ako sa na Slovensku dajú zarobiť peniaze: Tri príbehy ľudí. BRATISLAVA - Na portáli Jaspravim podniká okolo 20-tisíc registrovaných užívateľov. Medzi ľuďmi, ktorí zarábajú na najväčšom portáli na mikroprácu je aj grafik Marián, študentka Luccy a web developer Bohem. čítajte viac
 21. topky.sk, Konečne naozaj dobré správy: Máme pre vás prácu - na webe. Zarobiť na webe môže teraz naozaj každý. čítajte viac

 

 1. Zaujimavosti.net, Práca na doma a cez internet je oveľa vážnejšou a zamotanejšou témou, než sa bežnému človeku zdá.
  čítajte viac
 2. 1Q.net, Systémy na zarábanie peňazí sú témou číslo jeden najmú pre tých, čo ich finančné problémy dohnali do zúfalstva, alebo chcú naplniť čas strávený za počítačom nejako zmysluplnejšie.
  čítajte viac
 3. Zones.sk, Zarobte si cez leto na Webe.
  čítajte viac
 4. Mollie tvorí, Ako zarobiť na Vianočné darčeky.
  čítajte viac
 5. Slovenský rozhlas, Séria rozhovorov o mikropráci: čítajte viac , čítajte viac
 6. Karierainfo.sk, Či ste grafik, programátor, marketingový guru, alebo mamička na materskej dovolenke, začať môžete hneď aj teraz prostredníctvom webstránky. Stačí sa iba nechať pohltiť on-line svetom. čítajte viac
 7. TV Markíza – Teleráno, Veľmi sa tešíme z možnosti prezentovať mikroprácu a systém mikropráce ako nového trendu na Markize v relácii TELERÁNO (štvrtok 22.8.2013). čítajte viac
 8. Woman.sk, Súťaž o najkrajší vankúš Slovenska bola veľmi úspešná a napísalo o nej aj veľa medií. Z nich napr. aj woman.sk. čítajte viac
 9. topky.sk, Pozrite sa, čo sú Slovenky ochotné urobiť za 14,90 EUR! Na jaspravim.sk sme našli bizardnú službu, kto by ju však chcel objednať môže tak urobiť na nižšie priloženom linku. Originálne, že? čítajte viac
 10. topky.sk, Tak lacno ste ešte nenakúpili – doteraz. Kiknite na jaspravim.sk a objavte svet kvalitných služieb za parádne ceny. čítajte viac
 11. topky.sk, M. Števková bola online: Ponúknite svetu, čo viete robiť najlepšie. BRATISLAVA - Chceli by ste aj vy zarábať na vašom koníčku alebo si iba privyrobiť pri súčasnom zamestnaní? Ako je to možné, vám prezradí Mirka Števková, majiteľka portálu JaSpravim.sk. Pýtajte sa už teraz otázky, ktoré vás zaujímajú. Odpovie vám na ne v online rozhovore dnes o 10:00 hod. na KarieraInfo.sk. čítajte viac
 12. topky.sk, !!! Zmysel života za 1,20 EUR!!! Zistili sme, že zmysel života stojí presne 1EUR! Neuveriteľné – čítajte viac... čítajte viac
 13. topky.sk, Zarobiť na webe sa dá aj SEXI ZAHRYZNUTÝM PRSTOM! Zahryznite si trebárs aj do prsta, buďte originálny a začnite zarábať už dnes s jaspravim.sk . čítajte viac
 14. topky.sk, Zistili sme, kde si cez leto môžete zarobiť! S jaspravim.sk si zarobiš nielen na pivo… čítajte viac
 15. topky.sk, Mikropráca = Maxi zárobok. Ponúknite svoje služby alebo produkty a začnite zarábať už dnes s najväčším portálom na mikroprácu jaspravim.sk. čítajte viac
 16. topky.sk, Mikropráca šetrí firmám stovky EUR ročne. Je 5 hodín podvečer v piatok a Vy potrebujete do pondelka urobiť grafiku plagátu pre Vašu firmu? Kde teraz nájsť grafika a za rozumné peniaze? čítajte viac
 17. topky.sk, Na Slovensko konečne dorazila MIKROPRÁCA. Zarobiť na webe môže teraz naozaj každý. Zistili sme ako na to. čítajte viac
 18. topky.sk, Na tomto spí Fero Mikloško, neuveríte tomu. Žiadny vankúš na Slovensku nebol pre návrhára dosť dobrý. A tak sa rozhodol pre niečo neuveriteľné. čítajte viac
 19. pluska.sk, Neviete čo s voľným časom? Zarobte na svojej zručnosti! čítajte viac