Buď aj ty OVERENÝ PREDAJCA a získaj výplatu zárobkov už od 3 dní a topovanie za 70€, viac info tu >

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť GAMI5, s.r.o. už od začiatku svojej činnosti zabezpečuje ochranu osobných údajov pre svojich užívateľov. Strategickým záujmom spoločnosti GAMI5, s.r.o. je zabezpečenie stability, zvyšovanie kvality služieb platformy, rozvoj korektných vzťahov medzi zúčastnenými stranami a rozvoj dobrého mena spoločnosti.

Manažment spoločnosti GAMI5, s.r.o. je zodpovedný za odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

Na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme poznatkom a potrebám organizácie. Pri návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

- dostupnosť, integrita a spoľahlivosť systémov riadenia
- chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
- identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.
- GAMI5, s.r.o. preto prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov ( vrátene posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov - DPIA dokumentácie) a zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný a vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy našej spoločnosti.

Spoločnosť GAMI5, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť GAMI5, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

GAMI5, s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.jaspravim.sk (ďalej len „Internetová stránka). GAMI5, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami GAMI, s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.jaspravim.sk.

2. Definícia pojmov

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Záujemca je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke; klientom je fyzická osoba či právnická osoba, ktorá pridáva ponuku (inzerát) na jaspravim.sk.

Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou či fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke za účelom nájsť vhodný inzerát. Obchodný partner je registrovaným alebo neregistrovaným klientom našej spoločnosti.

Inzeráty predstavujú služby/produkty, ktoré GAMI5, s.r.o.. poskytuje Obchodným partnerom prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Záujemcom o pridanie inzerátu a zabezpečenie inkasnej služby z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom webstránky jaspravim.sk pridať inzerát na platformu, zabezpečiť predaj daného inzerátu, komunikovať s obchodnými partnermi cez priame správy, nechať si vyplatiť peňažné prostriedky prostredníctvom formulára na stránke. Medzi Služby poskytované Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: zverejniť inzerát typu “ponuka”, komunikovať so záujemcami, získať dodanie služby/produktu na základe inzerátu uverejneného na platforme.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje musia byť:
 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).
 • Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).
Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:
 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

4.Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke

Osobné údaje v profiloch Záujemcov a Obchodných partnerov

Medzi Služby poskytované Záujemcom patrí možnosť využiť obchodnú platformu a inkaso pohľadávok. Za týmto účelom vyplnia a súhlasia s Rámcovou zmluvou o poskytnutí obchodnej platformy a inkase pohľadávom (ďalej len zmluvy). Zmluvy obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považuju za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením zmluvy vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a dáva svoj súhlas spoločnosti GAMI5, s.r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie platformy a inkaso pohľadávok Dotknutej osobe. GAMI5, s.r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v zmluve použiť na účtovné účely, vystavenie faktúry, zálohovej faktury v menej Záujemcu, poskytnúť tieto údaje Obchodným partnerom v prípade vystavenia potrebných dokladov na základe uzatvorenej transakcie vo forme faktúry a zálohovej faktúry či dobropisu.

Osobné údaje uvedené v zmluve Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 10 rokov odo dňa realizácie transakcie. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené vo faktúre neprístupné. Doba vychádza z externých ustanovaní o archivácií daňových dokladov podľa zákona o archívoch a registratúrach 395/2002 Z. z.

Po uplynutí 10 ročného obdobia odo dňa vytvorenia faktúry Záujemcu vytvorenej na Internetovej stránke www.jaspravim.sk budú údaje definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie faktúry/zálohovej faktúry nie je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je GAMI5, s r.o. povinná údaje nepotrebné pre faktúru/zálohovú faktúru - email, telefónne číslo ak boli uvedené definitívne vymazať.

Zmluvy, faktúry, zálohové faktúry, dobropisy uložené zahŕňajú: priezvisko/názov/obchodné meno; bydlisko/miesto podnikania/sídlo; dátum narodenia/IČO; DIČ; IČ DPH, číslo bankového účtu. Spoločnosť GAMI5, s.r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. GAMI5, s.r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu alebo Obchodného partnera uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona. U užívateľov nahratie prednej a zadnej strany občianskeho preukazu na dobu nevyhnutnú k spracovaniu. A teda po overení s vyplnenými údajmi v profile následne po 7 dňoch automaticky vymazané zo systému.

Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je využitie obmedzené pre vystavenie dokladov (zálohová faktúra, faktúra, dobropis) vytvorených na základe ich súhlasu pri vytvorení objednávky. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.

GAMI5 s r.o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre GAMI5, spol. s r.o. je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi GAMI5. s r.o. a Obchodným partnerom sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami jaspravim.sk, sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám. (https://www.jaspravim.sk/obchodne-podmienky).

Komunikácia cez správy na jaspravim.

Medzi Služby poskytované Záujemcom a Obchodným partnerom patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky Komunikovať cez interné správy s inými Záujemcami a Obchodnými partnermi. Táto služba je dostupná iba prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Registrácia na internetovej stránke sa vytvára prostredníctvom e-mailovej adresy.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pre vytvorením svojej registrácie poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie vytvorenej na Internetovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.

Platforma vyslovene zakazuje zdieľanie osobných údajov v interných správach. Preto za prípadné zdieľanie týchto údajov je zodpovedný výlučne Záujemca, ak ich uvedie v danej správe.

Cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Aké druhy cookies a reklamných identifikátorov používame?
Účel/druh cookies Použitie Využívaný nástroj
Technické a funkčné zabezpečenie stránky Tieto cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky ako napríklad navigácia stránky a prístup k jej chráneným oblastiam. Server Gami5, s.r.o.
Zapamätanie si vašich preferencii Tieto cookies slúžia našim webovým stránkam na zapamätanie si informácií, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webovej stránky. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Strata takýchto cookies môže obmedziť tie funkcionality webovej stránky, ktoré takáto stránka na ich základe ponúka; avšak nemalo by dôjsť k úplnej nefunkčnosti webovej stránky. Exponea
Server Gami5, s.r.o.
Štatistika a merania spôsobu používania webových stránok Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky. Google Analytics
Gemius
Facebook
Exponea
Adform
Marketing/Reklama Nástroje ktoré využívajú tieto cookies slúžia na prispôsobenie marketingového obsahu podľa vašich preferencií. Pomocou týchto nástrojov vám vieme zobrazovať relevantný a pútavý obsah, ktorý je prispôsobený vašim preferenciám vyplývajúcim z údajov získaných z marketingových cookies. Zároveň tieto cookies slúžia na obmedzenie zobrazovania takých informácií, ktoré nie sú pre vás relevantné. DoubleClick
Gemius
Google Ads
Facebook
Exponea
Exponea Tatra banka, a.s.

5. Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

účely spracovania;

 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť GAMI5, s.r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti GAMI5, s.r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: info@jaspravim.sk

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov: Gabriel Števko, info@jaspravim.sk

V Bratislave, dňa 18.05.2018