Mé-mé-diá

Všetko čo potrebujete na to, aby ste o nás písali.

Kontakt pre médiá

Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail na kontakt@jaspravim.sk a nechajte nám svoje telefónne číslo, my Vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi sa s Vami stretneme.

Jaspravim.sk na konferenciách

2018 - Pripravujeme sa na sharetechsummit.sk, prvá konferencia o zdieľanej ekonomike na Slovensku – viac info za chvíľu, alebo priamo tu

2017 - Ako začať, keď ti všetci hovoria, že sa to nedá pre Maxman consulting – čítajte viac

2016 - Ako prepojiť, čo nás živí s tým čo nás baví – čítajte viac

2014 - Ako prvý sme priniesli spolu s Aveagency na Slovensko formát Pioneers unplugged čítajte viac

2013 - Svet mikropráce – sloboda na živo, pozrite si viac

Social impact awards – porotca , pretože “veľké veci začínajú v malom” čítajte viac

Ak sme na niečo zabudli, kde sme boli ( veď od roku 2011, kedy sme začali je to dlhá doba, môžete nám osviežiť mozgové závity na info@jaspravim.sk .

Tlačové správy

Stiahnite si tlačové správy:

Oficiálna tlačová správa k jaspravim.sk KLIKNITE SEM

Na stiahnutie

Oficiálne logo Jaspravim.sk

Národný víťaz EEPA

Sme hrdí víťazi národného kola súťaže Európska cena za podporu podnikania - pridaj sa k najlepším

Oficiálna tlačová správa k EEPA TU

Ďalšie ocenenia na ktoré sme hrdí

2017 - SLOVENSKÝ GOODWILL - ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia - čítajte viac

2015 - VIA BONA - ocenenie vo vlastnej kategórii " Férový hráč na trhu" - čítajte viac

2012 - E-žena roka - výherca súťaže pre on-line podnikateľky - čítajte viac

Články

 1. flexipraca.sk Práca s inou ako pevnou pracovnou dobou.Máte prázdnu peňaženku? Skúste mikroprácu .
 2. Kreativita.info DIY kreativita, návody, handmade, ekonávody, zaujímavosti, fotografie, umenie a dizajn TU .
 3. Superbrigady.sk Si študent a si šikovný? Nájdi si super prácičku na jaspravím.sk teraz už aj TU .
 4. STV - Senior magazín Mikroprácou si môžu privyrobiť aj dôchodcovia (22.December 2015)
 5. Masmedialne.info, Potrebujete grafika, fotografa, či programátora? Alebo chcete svoje služby naopak ponúknuť práve vy? Pomôže vám web – jaspravim.sk čítajte viac
 6. Hospodárske noviny HN, Sme horúci trend – potvrdili aj Hospodárske noviny čítajte viac
 7. Cas.sk, Privyrobte si k platu a neplatte dane čítajte viac
 8. Sme.sk, Trh práce sa mení. Nastupuje mikropráca Mikroprácou si môžu privyrobiť aj nezamestnaní, firmy môžu výrazne ušetriť. čítajte viac
 9. Profit, Zmysel života stojí euro dvadsať Chcete robiť to, čo vás baví a ešte na tom aj zarobiť? Ak odpoveď znie áno, osloví vás mikropráca. čítajte viac
 10. Profit, Tá najťažšia cesta je pochopiť, že jediný kto nám dá návod na život sme my sami. čítajte viac
 11. .týždeň, Ja spravím, ty spravíš. Mikropráca ponúkaná na portáloch ako je jaspravim.sk, môže byť riešením pre mnoho ľudí bez stáleho príjmu. čítajte viac
 12. Podnikam.sk, Čo ste ochotní urobiť za 100 EUR? Budete prekvapení, aký zaujímavý výsledok môže priniesť spojenie nezamestnanosti, nudy na internete a vašej kreativity. Podľa výskumov sú so svojou prácou najviac spokojní živnostníci. čítajte viac
 13. Pravda.sk, Na webe možno nájsť dobrého remeselníka, či si privyrobiť Na slovenskom internete sa v posledných mesiacoch objavilo niekoľko nových ambicióznych projektov, ktoré čerpajú inšpiráciu z úspešných zahraničných start-upov či z vlastnej originality.
  čítajte viac
 14. Nový čas pre ženy, Chcete si privyrobiť? Skúste mikroprácu. Ak ste momentálne bez práce, na dôchodku alebo materskej mikropráca je pre Vás. čítajte viac
 15. Báječná žena, Tip na tento týždeň. Prilepšite si mikroprácou. čítajte viac
 16. topky.sk, Že originálny darček pod stromček? Čo tak zabaliť mačku do papiera? Vianoce sa blížia a Vy sa začínate trápiť, čím tento rok obdaríte svojich blízkych? Peňazí nie je nazvyš a hľadáte niečo kreatívne, alternatívne – čím by ste mohli pobaviť, alebo šokovať zároveň? čítajte viac
 17. topky.sk, Chcete, aby Vás zavolali na pohovor? Dajte si vyretušovať fotku! Poznáte to. Posielate desiatky, niekedy stovky životopisov a stále sa Vám nikto neozve? čítajte viac
 18. topky.sk, Desivá pravda: Práce je málo a bude jej ešte menej! To, že „klasickej práce“ je málo počúvame z každej strany. Niektorí tvrdia, že kríza skončila, iní zase, že tá práva kríza ešte len príde. čítajte viac
 19. topky.sk, Ako sa na Slovensku dajú zarobiť peniaze: Tri príbehy ľudí. BRATISLAVA - Na portáli Jaspravim podniká okolo 20-tisíc registrovaných užívateľov. Medzi ľuďmi, ktorí zarábajú na najväčšom portáli na mikroprácu je aj grafik Marián, študentka Luccy a web developer Bohem. čítajte viac
 20. topky.sk, Konečne naozaj dobré správy: Máme pre vás prácu - na webe. Zarobiť na webe môže teraz naozaj každý. čítajte viac
 21. Karierainfo.sk, Ponúknite svoje služby alebo produkty a začnite zarábať už dnes na najväčšom portáli na mikroprácu jaspravim.sk. Dosiahnuť môžete aj makrozárobok. čítajte viac
 22. Nový čas pre ženy, Kde vziať peniaze na darčeky? Skúste mikroprácu.čítajte viac , čítajte viac
 23. Plus jeden deň, Aby vás Ježiško nezruioval.čítajte viac , čítajte viac , čítajte viac
 24. Plus 1 deň, Zarobte na svojej zručnosti. čítajte viac , čítajte viac , čítajte viac
 25. TA3, Vysielanie o mikropráci. čítajte viac
 26. Aktuality.sk, 9 spôsobov, ako rýchlo zarobiť peniaze čítajte viac
 27. Zones.sk, Máš prázdnu peňaženku? Tak skús mikroprácu! čítajte viac
 28. Nový čas pre ženy, Zíva vaša peňaženka v novom roku prázdnotou? Potrebujete splatiť dlhy, alebo šetriť, aby ste si o rok nemuseli brať úver ani tovar na splátky? Poradíme vám, ako šetrne hospodáriť. čítajte viac , čítajte viac
 29. Pravda, Možností, ako si nájsť prácu, je veľa čítajte viac
 30. Noviny.sk, Či ste malá firma a chcete ušetriť alebo ste veľká firma a chcete ušetriť ešte viac, prostredníctvom jaspravim.sk môžete ponúkať svoje produkty, či služby a zároveň ich aj od iných predajcov nakupovať.čítajte viac
 31. Webnoviny.sk, Trendy mikropráce začali v tomto období, kedy je takpovediac “každé euro dobré”, naberať na obrátkach. Ľudia začnú byť ešte viac kreatívni.čítajte viac
 32. Profit.sk, Trendy mikropráce začali v tomto období, kedy je takpovediac “každé euro dobré”, naberať na obrátkach. Ľudia začnú byť ešte viac kreatívni.čítajte viac
 33. TA3.sk, V týchto neistých časoch, kde každý hľadá možnosti ako ušetriť, či optimálne nakúpiť, prichádza portál jaspravim.sk čítajte viac
 34. Bratislava24.sk, Zdieľané služby ako taxíky, spoločné jazdy na dlhšie vzdialenosti či mikro práca majú na Slovensku úspech.čítajte viac
 35. Teraz.sk, Majiteľ vozidla si tak zarobí, zákazník ušetrí a obaja môžu peniaze investovať inde. Čoraz rozšírenejšou sa však stáva aj mikropráca. čítajte viac
 36. Teraz.sk, Majiteľ vozidla si tak zarobí, zákazník ušetrí a obaja môžu peniaze investovať inde. Čoraz rozšírenejšou sa však stáva aj mikropráca. čítajte viac
 37. SME, Čo je to zdielaná ekonomika? čítajte viac
 38. Trend.sk, Čo má spoločné mikropráca a napríklad Uber? čítajte viac
 39. Blog.sme.sk, Zarábanie na nete nebolo nikdy jednoduchšie. čítajte viac
 40. Strategie.sk, Portál pre mikroprácu prvýkrát uvádza kampaň. čítajte viac
 41. RTVS - Dámsky magazín, budeme opäť v telke! čítajte viac
 42. Trend.sk, Myšlienka zdielanej ekonomiky – ako ju využívajú v praxi Slováci? čítajte viac
 43. Startitup.sk, Aj ty si si vždy prial mať v peňaženke o niečo viac peňazí? Nasledujúci zoznam obsahuje pár overených tipov. čítajte viac
 44. Plus.sme.sk, Zdielaná ekonomika na Slovensku. Čo prináša? čítajte viac
 45. Akosizarobitpeniaze.sk, Práca cez internet je oveľa vážnejšou a zamotanejšou témou, než sa bežnému človeku zdá. No môže to byť aj zábava. čítajte viac
 46. Praca-ako.sk, Ako zamestnať sám seba a zarábať z domu? čítajte viac
 47. Podnikajte.sk, Jaspravim.sk získalo ocenenie Slovenský Goodwill. čítajte viac
 48. Zenskyweb.sk, Ocenenia pre firmy Slovenský Goodwill sú rozdané čítajte viac
 49. e-zeny.sk, Výherca súťaže e-žena roka 2012 projekt Jaspravim.sk čítajte viac
 50. BratislavaDnes, ktoré zdieľané služby sa využívajú dnes najviac? čítajte viac
 51. Citylife.sk, Ako začať, keď ti všetci hovoria že sa to nedá? čítajte viac
 52. Etrend.sk, Gig ekonomika ponúka prácu za pár eur. čítajte viac

 

 1. Zaujimavosti.net, Práca na doma a cez internet je oveľa vážnejšou a zamotanejšou témou, než sa bežnému človeku zdá.
  čítajte viac
 2. 1Q.net, Systémy na zarábanie peňazí sú témou číslo jeden najmú pre tých, čo ich finančné problémy dohnali do zúfalstva, alebo chcú naplniť čas strávený za počítačom nejako zmysluplnejšie.
  čítajte viac
 3. Zones.sk, Zarobte si cez leto na Webe.
  čítajte viac
 4. Mollie tvorí, Ako zarobiť na Vianočné darčeky.
  čítajte viac
 5. Slovenský rozhlas, Séria rozhovorov o mikropráci: čítajte viac , čítajte viac
 6. Karierainfo.sk, Či ste grafik, programátor, marketingový guru, alebo mamička na materskej dovolenke, začať môžete hneď aj teraz prostredníctvom webstránky. Stačí sa iba nechať pohltiť on-line svetom. čítajte viac
 7. TV Markíza – Teleráno, Veľmi sa tešíme z možnosti prezentovať mikroprácu a systém mikropráce ako nového trendu na Markize v relácii TELERÁNO (štvrtok 22.8.2013). čítajte viac
 8. Woman.sk, Súťaž o najkrajší vankúš Slovenska bola veľmi úspešná a napísalo o nej aj veľa medií. Z nich napr. aj woman.sk. čítajte viac
 9. topky.sk, Pozrite sa, čo sú Slovenky ochotné urobiť za 14,90 EUR! Na jaspravim.sk sme našli bizardnú službu, kto by ju však chcel objednať môže tak urobiť na nižšie priloženom linku. Originálne, že? čítajte viac
 10. topky.sk, Tak lacno ste ešte nenakúpili – doteraz. Kiknite na jaspravim.sk a objavte svet kvalitných služieb za parádne ceny. čítajte viac
 11. topky.sk, M. Števková bola online: Ponúknite svetu, čo viete robiť najlepšie. BRATISLAVA - Chceli by ste aj vy zarábať na vašom koníčku alebo si iba privyrobiť pri súčasnom zamestnaní? Ako je to možné, vám prezradí Mirka Števková, majiteľka portálu JaSpravim.sk. Pýtajte sa už teraz otázky, ktoré vás zaujímajú. Odpovie vám na ne v online rozhovore dnes o 10:00 hod. na KarieraInfo.sk. čítajte viac
 12. topky.sk, !!! Zmysel života za 1,20 EUR!!! Zistili sme, že zmysel života stojí presne 1EUR! Neuveriteľné – čítajte viac... čítajte viac
 13. topky.sk, Zarobiť na webe sa dá aj SEXI ZAHRYZNUTÝM PRSTOM! Zahryznite si trebárs aj do prsta, buďte originálny a začnite zarábať už dnes s jaspravim.sk . čítajte viac
 14. topky.sk, Zistili sme, kde si cez leto môžete zarobiť! S jaspravim.sk si zarobiš nielen na pivo… čítajte viac
 15. topky.sk, Mikropráca = Maxi zárobok. Ponúknite svoje služby alebo produkty a začnite zarábať už dnes s najväčším portálom na mikroprácu jaspravim.sk. čítajte viac
 16. topky.sk, Mikropráca šetrí firmám stovky EUR ročne. Je 5 hodín podvečer v piatok a Vy potrebujete do pondelka urobiť grafiku plagátu pre Vašu firmu? Kde teraz nájsť grafika a za rozumné peniaze? čítajte viac
 17. topky.sk, Na Slovensko konečne dorazila MIKROPRÁCA. Zarobiť na webe môže teraz naozaj každý. Zistili sme ako na to. čítajte viac
 18. topky.sk, Na tomto spí Fero Mikloško, neuveríte tomu. Žiadny vankúš na Slovensku nebol pre návrhára dosť dobrý. A tak sa rozhodol pre niečo neuveriteľné. čítajte viac
 19. pluska.sk, Neviete čo s voľným časom? Zarobte na svojej zručnosti! čítajte viac
 20. Omladnut.sk, Ponúknite svoje služby alebo produkty a začnite zarábať už dnes s najväčším portálom na mikroprácu jaspravim.sk čítajte viac
 21. Lenprezeny.sk, Veľká slovenská kreatívna súťaž v spoluprácii so značkou Dormeo a Fotolab. Stačilo vytvoriť originálny dizajn vankúša, pridať svoj návrh na webstránku jaspraivm.sk. Pamätáte sa? :) Hlavným porotcom známy módny návrhár Fero Mikloško. čítajte viac
 22. SME, mikroprácou si privyrába študent i grafik čítajte viac
 23. Praktická slovenka, Chcete si zarobiť peniaze navyše? čítajte viac
 24. Nový čas, Privyrobte si k platu a neplaťte dane čítajte viac
 25. Masmedialne.info, Robia veci inak! Podnety, myšlienky a nápady. Niekedy víria hlavou tak, že vznikne niečo, čo má obrovský úspech. Robiť veci inak, s kúskom kreativity a tvorivosti sa rozhodol aj tím webovej stránky www.jaspravim.sk čítajte viac
 26. Blog.sme.sk, Každá koruna navyše je dobrá. Zvlášť pre študentov. Mnoho z nich sa snaží vo volných chvíľach zarobiť si, ako sa len dá. Niektorí rukami, iní hlavou. Na internetových portáloch nie je núdza o inzeráty, v ktorých mladí ľudia ponúkajú prácu, ktorú za vás dokážu urobiť z pohodlia domova, rýchlo a najmä lacno. čítajte viac
 27. Časpreženy.sk, Zíva vaša peňaženka prázdnotou? Super triky na bezbolestné šetrenie: Toto zvládne každý! čítajte viac
 28. Noviny.sk, Či ste malá firma a chcete ušetriť alebo ste veľká firma a chcete ušetriť ešte viac, prostredníctvom jaspravim.sk môžete ponúkať svoje produkty, či služby a zároveň ich aj od iných predajcov nakupovať. čítajte viac
 29. 24hod.sk, Trendy mikropráce začali v tomto období, kedy je takpovediac "každé euro dobré", naberať na obrátkach. Ľudia začnú byť ešte viac kreatívni. Sme v období, kedy veľké spoločnosti chcú nakupovať čítajte viac
 30. Aktuality.sk, Aj tu o nás napíslali čítajte viac
 31. Profit.sk, Nemôžem si dovoliť zamestnať pracovníka na trvalý pracovný pomer, pretože potrebujem jeho služby iba z času na čas. Forma dohody o vykonaní práce je pre mňa tiež nerentabilná. Sú iné možnosti? čítajte viac
 32. 24hod.sk, Ešte v roku 2011 vznikol na Slovensku portál jaspravim.sk, kde možno nájsť inzeráty ponúkajúce napríklad napísanie článku, tlačovej správy, preklady či tvorbu webstránok. čítajte viac
 33. Ekonomika.sme.sk, Prenajmem, požičiam, opravím. Čo je zdieľaná ekonomika? čítajte viac
 34. Diva.sk, Chcete si privyrobiť? Prezradíme vám pár možností čítajte viac
 35. Trend.sk, Aj tu sa písalo o jaspravim.sk čítajte viac
 36. Profit.sk, Mikropráca pre starú mamu čítajte viac
 37. TV Markíza - Teleráno, Veľmi sa tešíme z možnosti prezentovať mikroprácu a systém mikropráce ako nového trendu na Markize v relácii TELERÁNO čítajte viac
 38. TV JOJ - Dobré ráno, Mikropracanti v Dobrom ráne čítajte viac
 39. Startitup.sk, Prinášame ti zoznam niekoľkých nápadov, ako zarábať, či už plnohodnotne popri práci alebo len „raz za čas“ vo voľnom čase. čítajte viac
 40. Ondrosik.sk, Zarobte si vďaka internetu: mikropráca môže pomôcť aj zrakovo postihnutým čítajte viac
 41. Sbagency.sk, Slovenské projekty postupúce do európskeho kola sútaže Európska cena za podporu podnikania 2017: čítajte viac
 42. TREND, Gig ekonomika ponúka prácu za pár eur. čítajte viac , čítajte viac , čítajte viac
 43. EVITA, 19 sloveniek, ku kterým vzhliadame čítajte viac , čítajte viac , čítajte viac